Algemene voorwaarden

 

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Freudenberg:
De op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan Freudenberg verbonden medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die door de directie gemachtigd zijn een opdracht te aanvaarden;
Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Freudenberg opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden dan wel (in verband met artikel 12) de persoon ten behoeve van wie een opdracht is gegeven;
Honorarium:
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kosten – die Freudenberg voor de uitvoering van de opdracht maakt;
Kosten:
Alle door Freudenberg te maken kosten, behoudens honorarium, verband houdende met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de kosten van derden.

 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke door Freudenberg worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Opdracht

 1. Een door Opdrachtgever geaccordeerde offerte (in welke vorm dan ook) bindt Freudenberg niet. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat door Freudenberg de aan de Opdrachtgever toegezonden overeenkomst van opdracht door Freudenberg eveneens is getekend. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Freudenberg slechts worden vertegenwoordigd door een aan Freudenberg verbonden medewerker die daartoe door de directie is gemachtigd.
 2. Iedere opdracht aan Freudenberg wordt geacht aan Freudenberg te zijn verleend, d.w.z. dat de Opdrachtgever ermee instemt dat Freudenberg de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door Freudenberg, en zo nodig door derden in opdracht van Freudenberg.

 

4. Declaratie

 1. Ter zake van de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met eventuele kosten, en omzetbelasting bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Freudenberg is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 3. Kosten die bij de aanvang niet onmiddellijk zijn vast te stellen kunnen onmiddellijk nadat deze bekend zijn (derhalve ook tussentijds) door Freudenberg worden gefactureerd.
 4. Freudenberg is niet gehouden een aanvang te maken met de werkzaamheden totdat het voorschot is voldaan;

 

5. Uitvoering werkzaamheden
Freudenberg bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
Freudenberg heeft het recht de werkzaamheden, of onderdelen daarvan, zonder voorafgaande kennisneming aan de Opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering gebruik te maken van deskundigen.
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dan wel haar medewerker om tijdig de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden te maken of te wijzigen.

 

6. Betaling

 1. De door Freudenberg verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever – zonder nadere in gebrekestelling – geacht wordt in verzuim te zijn. Elke termijn is een fatale termijn.
 2. De verschuldigde vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 3. Bevrijdende betaling geschiedt enkel door bijschrijving op een ten name van Freudenberg gestelde bankrekening, dan wel door betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van kwijting.
 4. Indien Freudenberg invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, zijn de kosten van die invordering gelijk aan 15% van het openstaande saldo, doch met een minimum van € 500,- ten laste van de Opdrachtgever.
 5. Bij niet of niet-tijdige betaling van (tussentijdse) declaraties en/of voorschotdeclaraties is Freudenberg gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.
 6. Overlijden, verandering van werkgever, het tijdelijk stopzetten van de overeengekomen werkzaamheden om medische of andere redenen ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting. Opdrachten die niet worden afgenomen vervallen na 1 (één) jaar onder de verplichting van de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium en de kosten te voldoen.

 

7. Annulering
Tot één maand voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden kan de opdracht worden geannuleerd. Eventueel door Freudenberg in de voorbereiding van de uitvoering reeds gemaakte kosten en (tijdsevenredig) honorarium zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Tot 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden van een opdracht is 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd en de volledige reeds gemaakte en nog te maken kosten, die laatste voor zover die door Freudenberg niet meer kunnen worden geannuleerd.
Bij annulering van de opdracht binnen één week voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden zal het volledige overeengekomen honorarium alsmede de volledige kosten verschuldigd zijn.

 

 1. Bij annulering van de opdracht blijft de Opdrachtgever het overeengekomen bedrag aan honorarium en kosten verschuldigd, met uitzondering van de kosten van derden, voor zover die door Freudenberg nog kunnen worden geannuleerd.
 2. Ziekte of verhindering van de kandidaat of kandidaten – al dan niet door een pandemie, epidemie of welke omstandigheid/oorzaak dan ook, geen enkele oorzaak uitgesloten, – is geen overmacht.

 

8. Wijziging reeds gemaakte afspraken
Tot één week voor de overeengekomen datum kunnen de in het kader van de opdracht reeds gemaakte coaching-, assessment- en consultancyafspraken met de Opdrachtgever en/of zijn medewerkers alsmede trainingsdata kosteloos worden gewijzigd. Wordt binnen de hierboven genoemde termijn een reeds gemaakte afspraak gewijzigd, dan blijft de Opdrachtgever met betrekking tot die afspraak het conform de offerte overeengekomen bedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Freudenberg om voor de nieuwe afspraak hetzelfde bedrag in rekening te brengen.

 

Wordt door Opdrachtgever na overleg en instemming met Freudenberg de datum voor een reeds gemaakte afspraak voor coaching, assessments, trainingen of groepsbijeenkomsten gewijzigd, dan blijft Opdrachtgever het honorarium voor die afspraak verschuldigd als volgt:

 • bij wijziging tot één maand voor de oorspronkelijke afspraak: nihil;
 • bij wijziging tot 2 weken voor de oorspronkelijke afspraak: 50% van het verschuldigde honorarium;
 • bij wijziging tot 1 week voor de oorspronkelijke afspraak: 75% van het verschuldigde honorarium.

Voor de nieuwe afspraak worden de in de overeenkomst van opdracht overeengekomen bedragen aan honorarium en kosten in rekening gebracht.
Artikel 7a (omtrent de kosten) en artikel 7b zijn van overeenkomstige toepassing.

 

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Freudenberg voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht wordt uitgesloten, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid van de zijde van Freudenberg.
De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Elke aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.
De keuze van de door Freudenberg in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden na overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Freudenberg is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

10. Industriële eigendom
Freudenberg behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest, gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd en behoudens anders luidende schriftelijke afspraken met de Opdrachtgever.

 

11. Bevoegde rechter en rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Freudenberg en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Slechts de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen Freudenberg en haar Opdrachtgever kennis te nemen.

 

12. AVG

 1. Freudenberg verwerkt in haar administratie persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). De uitwerking van het ter zake geldende privacy reglement van Freudenberg kan Opdrachtgever te allen tijden inzien op www.freudenberg.nl/privacybeleid of op verzoek kosteloos toegezonden krijgen. Freudenberg stelt deze gegevens niet voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.
 2. Freudenberg is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van Opdrachtgever in het kader van haar werkzaamheden. Deze persoonsgegevens zullen door Freudenberg slechts in het kader van de werkzaamheden verwerkt worden om zodoende te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, tenzij anders aangegeven.
 3. Freudenberg mag de (persoons)gegevens van Opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennisgeving brengen van een ieder binnen de organisatie van Freudenberg, in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.
 4. Door zijn e-mailadres aan Freudenberg bekend te maken, gaat Opdrachtgever akkoord met elektronische communicatie, onder meer voor declaratie-doeleinden en voor relatiebeheer/marketingdoeleinden van Freudenberg. Opdrachtgever verplicht zich eventuele wijzigingen met betrekking tot NAW-gegevens, e-mail e.d., onverwijld door te geven aan Freudenberg. Alle elektronische communicatie, eveneens e-mail, geldt als schriftelijk. Opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, geïnfecteerd of foutief (door)zenden, waaronder spamfilters en/of virussen. Hierbij wordt de toepassing van artikel 6:227b lid 1 BW, betrekking hebbende op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, betrekking hebbende op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, uitdrukkelijk uitgesloten indien Opdrachtgever handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Freudenberg is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het manipuleren, onderscheppen, vertragen, infecteren of foutief (door)zenden van elektronische communicatie, waaronder spamfilters en/of virussen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Freudenberg schadeloos ter zake van alle schade en aan Freudenberg opgelegde boetes door toezichthouders, in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meerdere verplichtingen van Opdrachtgever uit dit artikel, de AVG en/of andere wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

   

  <!-- End Google Tag Manager (noscript