Algemene voorwaarden

1.Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

FCM:

De op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan FCM verbonden medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die door de directie gemachtigd zijn een opdracht te aanvaarden;

Opdrachtgever:

De natuurlijke- of rechtspersoon die aan FCM opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden;

Honorarium:

De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kosten – die FCM voor de uit­voering van de opdracht maakt;

Kosten:

Alle door FCM te maken kosten, behoudens honorarium, verbandhoudende met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de kosten van derden.

2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrach­ten welke door de FCM worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een op­dracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3.Opdracht

a) Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door FCM schriftelijk is bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan FCM slechts worden vertegen­woordigd door een aan FCM verbonden medewerker die daartoe door de directie is gemachtigd.
b) Iedere opdracht aan FCM wordt geacht aan FCM te zijn verleend, d.w.z. dat de Opdrachtgever ermee instemt dat FCM de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door FCM, en zono­dig door derden in opdracht van FCM.

4.Declaratie

a) Terzake van de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met eventuele kosten, en omzetbelasting bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b) FCM is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafre­kening van de opdracht.
c) Kosten die bij de aanvang niet onmiddellijk zijn vast te stellen kunnen onmiddellijk nadat deze bekend zijn (derhalve ook tussentijds) door FCM worden gefactureerd.
d) FCM is niet gehouden een aanvang te maken met de werkzaamheden totdat het voorschot is voldaan;

5.Uitvoering werkzaamheden

FCM bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
FCM heeft het recht de werkzaamheden, of onderdelen daarvan, zonder voorafgaande kennisneming aan de Opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering gebruik te maken van deskundigen.
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dan wel degene die wordt gecoacht om tijdig de afspraken voor de uitvoering van de werkzaamheden te maken of te wijzigen.

6.Betaling

a) De door FCM te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever – zonder nadere in gebrekestelling – geacht wordt in verzuim te zijn.
b) Alsmede is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
c) Alleen betaling door bijschrijving op een van de ten name van FCM gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van vol­doening, leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.
d) Indien FCM invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering gelijk aan 15% van het openstaande saldo, doch met een minimum van € 250,–, ten laste van de Opdrachtgever.
e) Bij niet of niet-tijdige betaling van (tussentijdse) declaraties en/of voorschotdeclaraties is FCM gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.

Overlijden, verandering van werkgever, het tijdelijk stopzetten van de overeengekomen werkzaamheden om medische of andere redenen ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting. Opdrachten die niet worden afgenomen vervallen na 1 (één) jaar onder de verplichting van de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium en de kosten te voldoen.

7.Annulering

Tot één maand voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden kan de opdracht worden geannuleerd. Eventueel door FCM in de voorbereiding van de uitvoering reeds gemaakte kosten en (tijdsevenredig) honorarium zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Tot 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden van een opdracht is 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd en de volledige reeds gemaakte en nog te maken kosten, die laatste voorzover die door FCM niet meer kunnen worden geannuleerd.

Bij annulering van de opdracht binnen 1 week voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden zal het volledige overeengekomen honorarium alsmede de volledige kosten verschuldigd zijn.

8.Wijziging reeds gemaakte afspraken

Tot één week voor de overeengekomen datum kunnen de in het kader van de opdracht reeds gemaakte coaching-, assessment- en consultancyafspraken met opdrachtgever en/of zijn medewerkers alsmede trainingsdata kosteloos worden gewijzigd. Wordt binnen de hierboven genoemde termijn een reeds gemaakte afspraak gewijzigd, dan blijft de opdrachtgever met betrekking tot die afspraak het conform de offerte overeengekomen bedrag verschuldigd, onverminderd het recht van FCM om voor de nieuwe afspraak hetzelfde bedrag in rekening te brengen.

9.Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van FCM voor schade, voort­vloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht wordt uitgesloten, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid van de zijde van FCM.

De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.

De keuze van de door FCM in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldig­heid. FCM is niet aansprakelijk voor tekortkomin­gen van deze derden.

10.Industriële eigendom

FCM behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest, die hij gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd en behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met de Opdrachtgever.

11.Bevoegde rechter en rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen FCM en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Slechts de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen FCM en haar Opdrachtgever kennis te nemen.