Algemene voorwaarden

 

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Freudenberg:
De op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins aan Freudenberg verbonden medewerkers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, die door de directie gemachtigd zijn een opdracht te aanvaarden;
Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Freudenberg opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden;
Honorarium:
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kosten – die Freudenberg voor de uitvoering van de opdracht maakt;
Kosten:
Alle door Freudenberg te maken kosten, behoudens honorarium, verband houdende met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de kosten van derden.

 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke door de Freudenberg worden aangegaan, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Opdracht

 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Freudenberg schriftelijk is bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Freudenberg slechts worden vertegenwoordigd door een aan Freudenberg verbonden medewerker die daartoe door de directie is gemachtigd.
 2. Iedere opdracht aan Freudenberg wordt geacht aan Freudenberg te zijn verleend, d.w.z. dat de Opdrachtgever ermee instemt dat Freudenberg de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door Freudenberg, en zo nodig door derden in opdracht van Freudenberg.

 

4. Declaratie

 1. Ter zake van de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met eventuele kosten, en omzetbelasting bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Freudenberg is steeds gerechtigd (ook tussentijds) van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 3. Kosten die bij de aanvang niet onmiddellijk zijn vast te stellen kunnen onmiddellijk nadat deze bekend zijn (derhalve ook tussentijds) door Freudenberg worden gefactureerd.
 4. Freudenberg is niet gehouden een aanvang te maken met de werkzaamheden totdat het voorschot is voldaan;

 

5. Uitvoering werkzaamheden
Freudenberg bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
Freudenberg heeft het recht de werkzaamheden, of onderdelen daarvan, zonder voorafgaande kennisneming aan de Opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering gebruik te maken van deskundigen.
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dan wel degene die wordt gecoacht om tijdig de afspraken voor de uitvoering van de werkzaamheden te maken of te wijzigen.

 

6. Betaling

 1. De door Freudenberg te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever – zonder nadere in gebrekestelling – geacht wordt in verzuim te zijn.
 2. Alsmede is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Alleen betaling door bijschrijving op één van de ten name van Freudenberg gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.
 4. Indien Freudenberg invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering gelijk aan 15% van het openstaande saldo, doch met een minimum van € 250,–, ten laste van de Opdrachtgever.
 5. Bij niet of niet-tijdige betaling van (tussentijdse) declaraties en/of voorschotdeclaraties is Freudenberg gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.

Overlijden, verandering van werkgever, het tijdelijk stopzetten van de overeengekomen werkzaamheden om medische of andere redenen ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting. Opdrachten die niet worden afgenomen vervallen na 1 (één) jaar onder de verplichting van de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium en de kosten te voldoen.

 

7. Annulering
Tot één maand voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden kan de opdracht worden geannuleerd. Eventueel door Freudenberg in de voorbereiding van de uitvoering reeds gemaakte kosten en (tijdsevenredig) honorarium zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Tot 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden van een opdracht is 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd en de volledige reeds gemaakte en nog te maken kosten, die laatste voor zover die door Freudenberg niet meer kunnen worden geannuleerd.
Bij annulering van de opdracht binnen één week voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden zal het volledige overeengekomen honorarium alsmede de volledige kosten verschuldigd zijn.

 

8. Wijziging reeds gemaakte afspraken
Tot één week voor de overeengekomen datum kunnen de in het kader van de opdracht reeds gemaakte coaching-, assessment- en consultancyafspraken met de Opdrachtgever en/of zijn medewerkers alsmede trainingsdata kosteloos worden gewijzigd. Wordt binnen de hierboven genoemde termijn een reeds gemaakte afspraak gewijzigd, dan blijft de Opdrachtgever met betrekking tot die afspraak het conform de offerte overeengekomen bedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Freudenberg om voor de nieuwe afspraak hetzelfde bedrag in rekening te brengen.

 

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Freudenberg voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht wordt uitgesloten, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid van de zijde van Freudenberg.
De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.
De keuze van de door Freudenberg in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Freudenberg is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

10. Industriële eigendom
Freudenberg behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest, die hij gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd en behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met de Opdrachtgever.

 

11. Bevoegde rechter en rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Freudenberg en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Slechts de rechtbank Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen Freudenberg en haar Opdrachtgever kennis te nemen.