Gedragscode & Klachtenreglement

 

 

~ Elk mens verdient het om gelukkig te zijn ~

 

 

Gedragscode

Freudenberg houdt zich aan de gedragscode van de OVAL, de brancheorganisatie waar Freudenberg lid van is. Daarnaast heeft Freudenberg haar eigen gedragscode ontwikkeld, met kernwaarden die wij belangrijk vinden. Beide gedragscodes vind je hieronder beschreven.

 

Gedragscode OVAL

 

Preambule
De leden van OVAL leveren dagelijks hun bijdrage aan de verhoging van arbeidsparticipatie door de optimale inzetbaarheid van mensen te bevorderen. Inzetbaarheid van de medewerkers die behoefte hebben aan advies over van-werk-naar-werk, competenties, gezond en gemotiveerd blijven, van verzuimende werknemers en de personen die nog niet werken vanwege een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de leden sparring partner voor bedrijven op het gebied van mens – werk – organisatie. De brancheorganisatie OVAL en haar leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het behoorlijk gedrag van leden van OVAL, ter waarborging van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en ter bevordering van de deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden van OVAL. Vanzelfsprekend geldt deze gedragscode ook voor onderaannemers en samenwerkingspartners van OVAL-leden die namens hen diensten leveren.

 

Afdeling I Algemene bepalingen

 

Artikel 1   Definities
Deze code verstaat onder:

 1. OVAL: Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan.
 2. Branche: natuurlijke en rechtspersonen actief in het werkveld van vitaliteit, activering en loopbaan.
 3. Leden/lid: leden zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten van OVAL.
 4. Werknemer: iedere persoon die een dienstverband heeft met een lid van OVAL, evenals iemand die als freelancer of anderszins opdrachten uitvoert voor het lid.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht de diensten worden geleverd.
 6. Cliënt: de natuurlijke persoon aan wie de dienstverlening wordt geleverd.

 

Artikel 2   Algemene uitgangspunten

 1. Leden zullen zich ten opzichte van werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere ondernemingen in de branche aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving houden.
 2. Het handelen van individuele werknemers van het lid, wordt ook gezien als gedraging van het lid.
 3. Uit voorgenoemd uitgangspunt vloeien bijzondere regels voort die de leden bij de uitoefening van hun bedrijf in acht nemen ten aanzien van:
  a. de wijze van bedrijfsvoering
  b. andere collega’s in de branche
  c. cliënten, opdrachtgevers en de overige partijen in de sector van Vitaliteit, Activering en Loopbaan.
  Enkele bijzondere regels en uitgangspunten zijn in deze code vastgelegd. Bij twijfel over de uitleg van de code heeft het bestuur, of een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van het bestuur, een beslissende stem.

 

Afdeling II Wijze van bedrijfsvoering

 

Artikel 3   Vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie

 1. Vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie zijn belangrijke waarden. Leden zullen de waarden van vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie in acht nemen en zich zo tegenover elkaar gedragen.
 2. Het lid handelt zorgvuldig en onthoudt zich van alles wat de reputatie en betrouwbaarheid van de branche en andere leden kan schaden.
 3. Het lid vermijdt dat, in de relatie met de opdrachtgever, andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spelen. Dit om de onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever alsook die van de cliënt te kunnen waarborgen. Iedere schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.

 

Artikel 4   Vakbekwaamheid

 1. Het lid ziet toe op de vakbekwaamheid van zichzelf en van de werknemers. Iedereen die in opdracht werkt van het lid beschikt over de specifieke vakkennis die nodig is om de werkzaamheden overeenkomstig en ingevolge deze code en de kwaliteitseisen uit te voeren.
 2. Het lid geeft aan werknemers duidelijk inzicht in de eisen die aan hen worden gesteld.
 3. Het lid en de werknemer stellen gezamenlijk doelen gericht op het behouden en vergroten van de vakbekwaamheid van de werknemer.
 4. Werknemers zijn medeverantwoordelijk voor de realisatie van de doelen zoals bedoeld onder punt 3.

 

Artikel 5   Integriteit

 1. Het lid handelt integer ten aanzien van zowel de opdrachtgever als de cliënt.
 2. Het lid gaat vertrouwelijk om met gegevens van zowel de opdrachtgever als de cliënt. Dit geldt zowel voor de verhouding tussen de opdrachtgever en de cliënt, als richting derden.
 3. Leden zullen nooit direct of indirect, op enigerlei wijze financiële verbindingen hebben of financiële bijdragen geven aan personen, organisaties, bedrijven of daarmee gelieerde (rechts)personen die direct of indirect invloed hebben op het gunnen van een opdracht.

 

Deze bepaling heeft uitsluitend tot doel oneigenlijke beïnvloeding van (rechts)personen bij het gunnen van opdrachten te voorkomen en staat samenwerking tussen bedrijven en andere (rechts)personen niet in de weg.

 

Afdeling III Gedrag ten opzichte van opdrachtgevers

 

Artikel 6    Tarieven
Het lid zal de tarieven aan hun (aspirant) opdrachtgevers op een duidelijke en transparante wijze bekendmaken.

 

Artikel 7   Algemene voorwaarden

 1. Een lid hanteert algemene voorwaarden.
 2. De algemene voorwaarden worden op een duidelijke, transparante wijze aangeboden aan de opdrachtgever.
 3. Indien een lid geen eigen algemene voorwaarden hanteert, zijn de OVAL algemene voorwaarden van toepassing.

 

Afdeling IV Naleving

 

Artikel 8   Klachtenprocedure

 1. Leden van OVAL zijn verplicht tot het naleven van de gedragscode.
 2. Bij niet naleving kan een klacht worden ingediend door een ander lid of een bestuurslid van OVAL bij het secretariaat van de vereniging. De klacht zal worden behandeld door een Commissie van Beroep.
 3. De Commissie van Beroep bestaat uit 3 leden, te weten een lid van OVAL, een bestuurslid en een onafhankelijke adviseur.
 4. Na indiening van een klacht wordt de commissie samengesteld.
 5. De Commissie is bevoegd tot het opleggen van de volgende sancties:
  a. Het geven van een waarschuwing aan het betrokken lid.
  b. Het geven van een advies aan het bestuur van OVAL om het schuldig verklaarde lid uit het lidmaatschap van OVAL te ontzetten.

 

 

Gedragscode Freudenberg

 

Eigen
We hebben ontdekt dat bestaande gedragscodes niet altijd aansluiten bij hoe wij zijn en hoe wij om willen gaan met onze opdrachtgevers en coachées: vrij, grondig, recht door zee en persoonlijk. Wij willen de lat hoger leggen: een veilige haven bieden, waarin wij op duidelijke en verrassende wijze mensen, teams en organisaties begeleiden. Dit is de reden dat wij een eigen gedragscode opstellen en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden onze dienstverlening onafhankelijk te laten toetsen. Naast het commitment aan onze eigen gedragscode is Freudenberg aangesloten bij het NIP ofwel de Ethische gedragscode van Phoenix.

 

Vrij
Wij helpen je jouw geluk te ontdekken door te onderzoeken wat vrij zijn voor jou, jouw team en organisatie inhoudt. Gelukkig zijn betekent voor sommigen het gevoel te hebben dat geen enkel ander mens je gedrag en keuzes bepaalt of beoordeelt. Geluk is daarnaast het overwicht van positieve op negatieve emoties. “Wanneer mensen, teams en bedrijven weten waar ze vandaan komen en zichzelf beter kennen, herkennen ze beter waar ze gelukkig of ongelukkig van worden en kunnen ze betere keuzes maken voor zichzelf en hun omgeving”.

 

Grondig
We helpen mensen, teams en organisaties de stap naar geluk te maken. We onderzoeken waarom ze de stap niet kunnen of weten te maken. Ligt het aan het systeem, gebrek aan lef, organisatieomstandigheden of andere zaken? Dit houdt ook voor ons in:

 • Aanvaarding van opdracht met instemming van de medewerker of het team en opdrachtgever.
 • Handelen op het kruispunt van belangen van deze partijen.
 • Respecteren van de vertrouwelijkheid en de privacy van de medewerker, het team en de opdrachtgever.

Voor ons is het bijna een vanzelfsprekendheid dat wij integer en in vertrouwen werken. Wij nemen onze code zoals hier beschreven serieus. Wij zullen nooit zonder de instemming van de betrokkene(n) informatie verstrekken aan derden. Wij behandelen alle informatie die de deelnemer deelt strikt vertrouwelijk, tenzij openbaarheid vereist wordt door de wet. Mocht het zo zijn dat hier twijfel over bestaat, dan vragen wij om dit aan ons te vertellen, zodat wij hier met elkaar een gesprek over kunnen voeren. Mocht het zo zijn dat wij hier niet uitkomen, dan kun je je te allen tijde wenden tot het NIP dan wel Phoenix.

Recht door zee
Wij zijn eerlijk in wat we wel en niet kunnen qua dienstverlening, maar ook als professional en mens. Wij begeleiden alleen als wij ervan overtuigd zijn dat het jou, jouw team of organisatie verder helpt.
Het kan bij Freudenberg gebeuren dat we niet klakkeloos doen wat je vraagt of wilt. Of zelfs een opdracht niet aannemen, omdat wij er dan niet in geloven dat het de juiste oplossing is voor jou, jouw team of organisatie. Wel mag je van ons verwachten dat we je verder helpen in hoe het wel aangepakt kan worden of helpen onder ogen te zien dat het een gegeven is.
We maken daarnaast de coachée, het team en de organisatie niet afhankelijk van onze adviseur, maar zorgen dat je het je als mens, team of organisatie eigen maakt en zelf kunt. Wij vinden dat je recht hebt op onze eerlijke mening en zullen deze ook steeds geven, ook als dat betekent dat het moeilijk is voor onze adviseur om de boodschap te brengen. In iedere ontmoeting tussen een opdrachtgever, coachée en een adviseur ontstaat een andere chemie. De adviseurs van Freudenberg kennen hun eigen ‘valkuilen’ en zijn hierover open en eerlijk. Zij nemen steeds hun eigen aandeel in wat er intermenselijk gebeurt. Zij zijn op dit vlak betrouwbaar, waardoor de coachée, het team en de organisatie in staat gesteld worden autonoom te groeien.

 

Persoonlijk
We verdiepen ons in de mensen met wie wij werken en doen echt moeite om de ander te bereiken en aan het denken te zetten. We willen graag letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen zijn. Dit kan zich ook uiten in de plek en locatie waar we werken. Ook doen we moeite om nabij de ander te zijn. Wij verdiepen ons in de ander op alle vlakken om zo de juiste weg te vinden voor de ander.

 

 

 

Klachtenreglement Freudenberg

 

Freudenberg doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Klanttevredenheid staat bij Freudenberg hoog in het vaandel. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn of een klacht hebben, schroom dan niet om deze kenbaar maken. Dat kan zowel mondeling aan iedere medewerker van Freudenberg als schriftelijk via directie@freudenberg.nl. Wij zullen de klacht aannemen en zorgen voor een correcte afhandeling.

In eerste instantie zullen wij proberen de klacht direct op te lossen. Lukt dat niet, dan zullen wij de klacht verder in behandeling nemen. Omdat wij het belangrijk vinden dat jouw klacht zorgvuldig en met aandacht wordt behandeld, maken wij gebruik van een klachtenprocedure:

 1. De melder van de klacht ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht van Freudenberg een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht.
 2. De klacht wordt binnen vier weken door een onafhankelijke persoon binnen Freudenberg (niet zijnde de persoon wiens handelen de klacht betreft) afgehandeld.
 3. De melder van de klacht wordt binnen zes weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld hoe Freudenberg de klacht oplost.
 4. Als er meer tijd nodig is om de aard van het probleem duidelijk te krijgen, kan Freudenberg besluiten de behandeling van een klacht uit te stellen. Wordt dit besluit genomen, dan wordt de melder van de klacht hiervan op de hoogte gebracht.
 5. De melder van de klacht wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden.
 6. Alle klachten worden opgenomen in het klachtenregistratieformulier en geregistreerd in ons dossier Kwaliteitsmanagement onder vermelding van “klacht”. Klachten worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar.
 7. De persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform de wet AVG, waarmee de privacy wordt beschermd en gegarandeerd.

 

Daarnaast is een klachtprocedure mogelijk via onze beroepsorganisaties c.q. brancheverenigingen: NIP en OVAL.

 

Wanneer de klacht onverhoopt niet naar jouw tevredenheid wordt opgelost, heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan. Hiervoor kun je terecht bij één van onze beroepsorganisaties c.q. brancheverenigingen: NIP en OVAL. Op de website van deze organisaties vind je informatie over de klachtreglementen en -procedures, en ook over de beroepsmogelijkheden.

<!-- End Google Tag Manager (noscript