Code Freudenberg

 

~ Elk mens verdient het om gelukkig te zijn ~

Eigen

We hebben ontdekt dat bestaande gedragscodes niet altijd aansluiten bij hoe wij zijn en hoe wij om willen gaan met onze opdrachtgevers en coachées: vrij, grondig, rechtvaardig, krachtig en persoonlijk. Wij willen de lat hoger leggen: een veilige haven bieden, waarin wij op duidelijke en verrassende wijze mensen, teams en organisaties begeleiden. Dit is de reden dat wij een eigen gedragscode opstellen en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden onze dienstverlening onafhankelijk te laten toetsen. Naast het commitment aan onze eigen gedragscode is Freudenberg aangesloten bij het NIP ofwel de Ethische gedragscode van Phoenix.

Vrij

Wij helpen je jouw geluk te ontdekken door te onderzoeken wat vrij zijn voor jou, jouw team en organisatie inhoudt. Gelukkig zijn betekent voor sommigen het gevoel te hebben dat geen enkel ander mens je gedrag en keuzes bepaalt of beoordeelt. Geluk is daarnaast het overwicht van positieve op negatieve emoties. “Wanneer mensen, teams en bedrijven weten waar ze vandaan komen en zichzelf beter kennen, herkennen ze beter waar ze gelukkig of ongelukkig van worden en kunnen ze betere keuzes maken voor zichzelf en hun omgeving”.

Grondig

We helpen mensen, teams en organisaties de stap naar geluk te maken. We onderzoeken waarom ze de stap niet kunnen of weten te maken. Ligt het aan het systeem, gebrek aan lef, organisatieomstandigheden of andere zaken? Dit houdt ook voor ons in:

  • Aanvaarding van opdracht met instemming van de medewerker of het team en opdrachtgever.
  • Handelen op het kruispunt van belangen van deze partijen.
  • Respecteren de vertrouwelijkheid en de privacy van de medewerker, het team en de opdrachtgever.

Voor ons is het bijna een vanzelfsprekendheid dat wij integer en in vertrouwen werken. Wij nemen onze code zoals hier beschreven serieus. Wij zullen nooit zonder de instemming van de betrokkene(n) informatie verstrekken aan derden. Wij behandelen alle informatie die de deelnemer deelt strikt vertrouwelijk, tenzij openbaarheid vereist wordt door de wet. Mocht het zo zijn dat hier twijfel over bestaat, dan vragen wij om dit aan ons te vertellen, zodat wij hier met elkaar een gesprek over kunnen voeren. Mocht het zo zijn dat wij hier niet uitkomen, dan kun je je te allen tijde wenden tot het NIP dan wel Phoenix.

Recht door zee

Wij zijn eerlijk in wat we wel en niet kunnen qua dienstverlening, maar ook als professional en mens. Wij begeleiden alleen als wij ervan overtuigd zijn dat het jou, jouw team of organisatie verder helpt.

Het kan bij Freudenberg gebeuren dat we niet klakkeloos doen wat je vraagt of wilt. Of zelfs een opdracht niet aannemen, omdat wij er dan niet in geloven dat het de juiste oplossing is voor jou, jouw team of organisatie. Wel mag je van ons verwachten dat we je verder helpen in hoe het wel aangepakt kan worden of helpen onder ogen te zien dat het een gegeven is.

We maken daarnaast de coachée, het team en de organisatie niet afhankelijk van onze adviseur, maar zorgen dat je het als mens, team of organisatie eigen maakt en zelf kunt. Wij vinden dat je recht hebt op onze eerlijke mening en zullen deze ook steeds geven, ook als dat betekent dat het moeilijk is voor onze adviseur om de boodschap te brengen. In iedere ontmoeting tussen een opdrachtgever, coachée en een adviseur ontstaat een andere chemie. De adviseurs van Freudenberg kennen hun eigen ‘valkuilen’ en zijn hierover open en eerlijk. Zij nemen steeds hun eigen aandeel in wat er intermenselijk gebeurt. Zij zijn op dit vlak betrouwbaar, waardoor de coachée, het team en de organisatie in staat gesteld worden autonoom te groeien.

Krachtig

Persoonlijke kracht hebben en behouden door scherp te blijven op de ontwikkelingen in het vakgebied, maar ook op de ontwikkelingen bij onszelf. Wij vinden dit intens belangrijk. Wij hebben daarom met elkaar afgesproken dat wij…

  • bij ieder project kwalitatieve deelnemersevaluaties, klanttevredenheidsonderzoeken en jaarevaluaties afnemen. Jaarlijks maken wij in januari een analyse en publiceren onze scores op de Freudenberg website en ons blog. Daarnaast kan de uitkomst van de analyse leiden tot maatregelen, waarmee wij onze dienstverlening verbeteren;
  • jaarlijks een opleiding volgen van een studiebelasting van 50 uur op het gebied van coaching, training en/of consultancy;
  • deelnemen aan minimaal vier intervisiebijeenkomsten en vier supervisiebijeenkomsten per jaar;
  • reflecteren op ons handelen middels het bijhouden van een leerblog/vlog/dagboek. De daarin beschreven zaken zijn onderwerp in ons professioneel overleg dat wij een keer per maand met de bij Freudenberg werkzame adviseurs voeren.

Persoonlijk

We verdiepen ons in de mensen met wie wij werken en doen echt moeite om de ander te bereiken en aan het denken te zetten. We willen graag letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen zijn. Dit kan zich ook uiten in de plek en locatie waar we werken. Ook doen we moeite om nabij de ander te zijn. Wij verdiepen ons in de ander op alle vlakken om zo de juiste weg te vinden voor de ander.

Klachten

Klachten kunnen per e-mail gemeld worden aan directie@freudenberg.nl.

Facebook
Google+
https://freudenberg.nl/gedragsregels">
Twitter